Keuringsregels

De N.K.V. is met betrekking tot evenementen op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, schade en/of diefstal. Leden en niet-leden die tijdens een evenement assisteren en/of dieren inschrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties en meedoen is geheel op eigen risico.

Hieronder een aantal regels, opgesteld door de N.K.V., waaraan inzenders van knaagdieren moeten voldoen als er meegedaan wordt aan N.K.V. keuringen:

 1. Inzendingen tijdig (uiterlijk 2 weken voor de showdatum, zie vraagprogramma) richten aan de betreffende tentoonstellingssecretaris (zie vraagprogramma). Inzendingen en wijzigingen ná de sluitingsdatum zijn slechts beperkt mogelijk en uitsluitend na voorafgaand overleg en met toestemming van de tentoonstellingssecretaris.
 2. Inzenders dienen over het lopende kalenderjaar hun contributie aan de N.K.V. en een eventuele K.L.N. fokkerskaart te hebben voldaan. Of kunnen gebruik maken van een kort lidmaatschap om uit te proberen wat een show inhoud. Het kort lidmaatschap is maar één keer mogelijk, daarna dient men officieel lid te worden.
 3. Indien een niet erkend ras, kleurslag en/of haarstructuur (NE) wordt ingezonden dient er, gelijktijdig met het inschrijfformulier, een beschrijving door de inzender beschikbaar te worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan kan het dier niet gekeurd worden volgens de standaard. Het dier wordt dan alleen gekeurd op de punten 1,2,3 en 7 of naar eigen inzicht van de desbetreffende keurmeester.
 4. Bij absentie tijdens de show of bij te late afmelding bij de tentoonstellingssecretaris (uiterlijk één week voor de keuringsdatum) blijft men het volledige bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Zieke, zichtbaar drachtige en zogende dieren worden gediskwalificeerd, evenals dieren die gehuisvest zijn in onreine of ongeschikte transportbakken (maten van transportbakken staan hieronder beschreven).
 6. De dieren dienen tijdig aanwezig te zijn op de keuringsdag, d.w.z. minimaal ½ uur vóór aanvang van de keuring (die om 10 uur begint, mits anders aangegeven, zie vraagprogramma).
 7. Nadat de inzender zich heeft gemeld bij de tentoonstellingssecretaris dienen de transportbakjes op de aangegeven plaats (op kooinummer) gezet te worden. Vervolgens mogen er gedurende de gehele keuring géén transportbakken gepakt worden en géén dieren uit de transportbakken gehaald of verwisseld worden behalve door de aandrager, de keurmeester en de tentoonstellingssecretaris.
 8. De N.K.V. heeft de mogelijkheid om inzenders, bezoekers enz. tijdens de keuring uit de keuringsring te weren indien dit wenselijk is.
 9. Er mogen geen honden, roofvogels en andere dieren die knaagdieren kunnen opschrikken binnen de keuringsring komen (tenzij hiervoor toestemming is gegeven vanuit het tentoonstellingsbestuur).
 10. De inzender mag vóór en tijdens de keuring niet aan de keurmeester kenbaar maken welke dieren van hem/haar zijn. Tevens mogen de tentoonstellingsbakjes niet voorzien zijn van enig kenmerk.
 11. De dieren mogen pas uitgekooid en meegenomen worden na afloop van de prijsuitreiking, als daar toestemming voor is gegeven vanuit het tentoonstellingsbestuur. Vroegtijdig uitkooien i.v.m. reistijd is mogelijk na toestemming van het tentoonstellingsbestuur (gewonnen prijzen vervallen dan).
 12. Keurmeesters keuren dieren naar uiterlijk, niet qua genetische code.

Indien niet voldaan wordt aan bovenstaande regels volgt een eerste waarschuwing. Bij herhaling volgt onherroepelijk diskwalificatie. In alle overige gevallen beslist de tentoonstellingssecretaris evt. in overleg met het N.K.V. bestuur. Neem voor evt. vragen en/of uitzonderingen op deze regels contact op met de betreffende tentoonstellingssecretaris of met de secretaris van de N.K.V.

Wijzigingen, aanvullingen e.d. op deze regels zijn te allen tijde mogelijk. Lees daarom vóór elke keuring de keuringsregels en het vraagprogramma nog even een keer door.

Showbakken:

De dieren dienen aangeleverd te worden in rechthoekige, transparante kunststof transportbakken óf in zgn. laboratoriumbakken. Deze moeten voorzien zijn van een stevige plastic-, gaas- of traliedeksel waarop een etiket met kooinummer (op de bovenkant) geplakt kan worden. Een traliekooi, mini duna, glazen aquarium, e.d. is niet toegestaan.

Minimum adviesmaten:
- Tamme ratten: ± 35 x 23 x 23,5 cm
- Gerbils: ± 29,5 x 19,5 x 20,5 cm
- Syrische Hamster: ± 29,5 x 19,5 x 20,5 cm
- Kleurmuizen: ± 18 x 11 x 14 cm
- Dwerghamsters: ± 18 x 11 x 14 cm

Zijn de showbakken te groot dan zullen ze verwijderd worden of onder de tafel worden geplaatst.

Per transportbak is maar één dier toegestaan. Hiervan kan worden afgeweken voor de diersoorten gerbils, tamme ratten en dwerghamsters. Deze mogen met een maatje of als koppel samen worden voorgebracht, echter maar één dier mag meedoen met de keuring. Tevens moet het geslacht en/of de kleur duidelijk afwijkend zijn (dus b.v. géén 2 wildkleur Russische dwerghamster mannen in dezelfde bak, wel b.v. één blauw wildkleur man en één wildkleur man, óf 2 wildkleur hamsters waarvan één vrouw en één man). Ook moet het tentoonstellingsbakje dan een maat groter zijn dan voorgeschreven.

De transportbakken moeten schoon zijn en de dieren moeten voorzien zijn van voldoende schone bodembedekking en (vochthoudend) voer en/of water. De bakken mogen niet herkenbaar gemaakt zijn d.m.v. stickers, hangmatten, huisjes, wieltjes, naam, enz.

Als er dieren voor een keuring worden aan geboden welke als diergroep nog niet door de K.L.N. zijn erkend, zal voor deze dieren door de NKV. of haar vertegenwoordigers eventueel in overleg met de inzender een richtlijn worden opgesteld voor de juiste kooi en/of kooi maat.

Leeftijden

Leeftijd in te zenden dieren:
- Tamme rat tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud
- Syrische hamster t/m 16 weken jong, vanaf 17 weken oud
- Russische dwerghamster t/m 12 weken jong, vanaf 13 weken oud
- Campbelli dwerghamster t/m 12 weken jong, vanaf 13 weken oud
- Chinese dwerghamster t/m 20 weken jong, vanaf 20 weken oud
- Kleurmuizen tot 10 weken jong, na 10 weken oud
- Gerbils tot 5 maanden jong, na 5 maanden oud

Verkoop dieren via N.K.V. verkooptafel:

Tijdens een show is het mogelijk dieren te verkopen via de N.K.V. verkooptafel. Dit geldt alleen voor leden van de N.K.V. Er zal door de N.K.V. 10 % afdracht per verkocht dier gerekend worden. Het bestuur of de tentoonstellingssecretaris beslist of de aangeboden dieren van voldoende kwaliteit zijn (gezond, niet te jong. e.d.). De dieren moeten worden aangeleverd in schone bakken van voldoende grootte. Met duidelijk erop genoteerd de leeftijd, soort, kleur en de verkoopprijs. Verkoop/ruil e.d. van dieren buiten de N.K.V. verkoopstand is alleen toegestaan daar waar aangegeven door de organisator van het evenement.

Foto's van ingezonden dieren

Tevens willen we er op wijzen dat gemaakte foto’s van ingezonden dieren niet gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van de eigenaar van het desbetreffende dier. Discussiefoto’s mogen alleen gebruikt worden met toestemming van de desbetreffende eigenaar van het dier, zowel commercieel als voor privégebruik op o.a. social media.

Versie Juli 2017