Doelstellingen

De vereniging stelt zich als doel:

De gezondheid en welzijn van de kleine knagers in de ruimste zin van het woord in stand te houden c.q. te bevorderen.
De eigenschappen volgens de ras standaard van de kleine knagers in stand te houden, respectievelijk te verbeteren.
Fokkers en overige liefhebbers nader tot elkaar te brengen.
Medewerking te verlenen voor wettelijke maatregelen ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de kleine knagers.
Het tegengaan van handelingen die strijdig zijn met de bovengenoemde punten.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de kleine knagers.
Het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie en bevorderen van bijeenkomsten en technische dagen.
Het houden en steunen van eendaagse keuringen onder leiding / organisatie als onder de K.L.N. *) of F.K. **) tentoonstellingen en dergelijke.
Het uitgeven van een clubblad en ander voorlichtingsmateriaal.
Samenwerking met andere zusterorganisaties in binnen- en buitenland.
Voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de K.L.N. en de F.K.

*) K.L.N. = Kleindier Liefhebbers Nederland.
**) F.K. = Federatie Kleindierteelt.